Vedtægter

Herunder finder du foreningens vedtægter. Disse bliver vedtaget på hvert landsmøde, der finder sted med to års mellemrum. Vedtægterne er senest godkendt i maj 2019.

§ 1.

Foreningens navn er "KOMDIR” – Kommunaldirektørforeningen i Danmark.


§ 2.

KOMDIR er et forum for kommunale topchefer, som ønsker en kvalificeret platform for dialog og videndeling om det overordnede og tværgående strategiske lederskab samt om den kommunale topleders udvikling, udfordringer og faglighed.

KOMDIR ønsker at optræde som en konstruktiv meningsdanner, der deltager i den offentlige debat om kommunernes rolle og udviklingen af den danske velfærdsmodel med udgangspunkt i topchefens position.

 

§ 3.

Som ordinært medlem af foreningen kan optages kommunale administrative topchefer (niveau 1 topchefer:kommunaldirektører/adm. direktører/ordførende direktører) samt maximalt 2 direktører med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse (niveau 2 topchefer: medlemmer af direktionen/chefgruppen).

I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen dispensere for det maximale antal.

Stk. 2.Hovedbestyrelsen tager stilling til medlemskab af KOMDIR efter indstilling fra den øverste administrative topchef (niveau 1).

Stk. 3. Æresmedlemmer kan ikke længere udnævnes. Tidligere udnævnte æresmedlemmer er kontingentfrie, og har ikke
stemmeret.


§ 4.

Indmeldelse i foreningen sker via foreningens sekretariat.

Stk. 2. Udmeldelse sker via foreningens sekretariat. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 3. Opfylder et medlem ikke længere kravene for medlemskab af foreningen, betragtes dette som en udmeldelse.

 

§ 5.

Kontingentet opkræves årsvis og fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed for de påfølgende 2 regnskabsår.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Revideret regnskab forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse senest med
udgangen af marts måned.

 

§ 6.

Undlader et medlem trods påkrav at betale kontingent, betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen.

 

§ 7.

Hvert 2. år i april/maj måned afholder foreningen landsmøde for foreningens medlemmer med henblik på en strategisk drøftelse og debat mellem foreningens medlemmer om foreningens kommende aktiviteter og med udgangspunkt i aktuelle og fremadrettede temaer.

 

§ 8.

I år med ulige årstal afholder foreningen i forbindelse med årsmødet ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Formanden indkalder til årsmøde og generalforsamling med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning
c. Regnskabsaflæggelse for de to seneste regnskabsår 
d. Valg af formand
e. Valg af 1 næstformand
f. Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
g. Valg af revisor
h. Fastsættelse af kontingent
i. Indkomne forslag
j. Eventuelt.

Stk. 4. Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden kan genvælges én gang. Valget foretages ved almindeligt stemmeflertal.

Forslag til formand skal være foreningen i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. De indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at opstille en formandskandidat.

Formandskandidater skal bestride den øverste administrative topchefstilling (niveau 1).

Kandidaten skal skriftligt acceptere at ville opstille.

Stk. 5. Der vælges 1 næstformand på generalforsamlingen.

Valget foretages ved almindeligt stemmeflertal.

Forslag til næstformand skal være foreningen i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. De indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne seneste 3 uger før generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at opstille mindst 1 kandidat næstformand.

Næstformandkandidaten skal bestride den øverste administrative topchefstilling (niveau 1).Kredsformænd kan vælges som Næstformand.

Kandidaterne skal skriftligt acceptere at ville opstille.

Stk. 6. Der vælges desuden 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter på generalforsamlingen.

Valget foretages ved almindeligt stemmeflertal. De 5 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen, mens de 5 kandidater, der derefter opnår højst stemmetal, er suppleanter efter de opnåede stemmetal. Hvis to eller flere kandidater opnår samme antal stemmer, foretages om fornødent lodtrækning.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være foreningen i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. De indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.

Alle kandidater skal skriftligt have accepteret at de opstilles.

Stk. 7. Forslag til dagsordenens pkt. i, indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Evt. forslag udsendes 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 8. Alle valg gælder for 2 år.

Stk. 9. Kun foreningens medlemmer samt æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Kun ordinære medlemmer kan afgive stemme ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hovedbestyrelsen kan invitere særligt indbudte til at overvære hele eller dele af generalforsamlingen.

 

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer til formanden fremsætter motiveret skriftligt krav herom og skal afholdes inden 4 uger.

Stk. 2. Sted, tid og varsel (dog ikke under 14 dage) bestemmes af hovedbestyrelsen.

 

§ 10.

Afstemninger ved generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten beslutter skriftlig afstemning, eller mindst 15 af de tilstedeværende medlemmer stiller krav herom.

Stk. 2. Afgørelserne træffes ved almindelig stemmeflerhed – se dog § 15 om lovændring og om foreningens opløsning. 

 

§ 11.

Foreningens medlemmer inddeles i kredse, der følger regionsinddelingen.

Eventuelle medlemmer fra Færøerne optages i kredsen, der dækker region Nordjylland og eventuelle medlemmer fra Grønland optages i kredsen, der dækker region Hovedstaden.

Stk. 2. Kredsens virksomhed finansieres ved opkrævning af særlige kredsbidrag.

Stk. 3. Kredsgeneralforsamling skal med mindst 14 dages varsel være afholdt inden 1. april i år med ulige årstal.

Generalforsamlingen kan afholdes uden for kredsens geografiske område.

Stk. 4. For hver kreds vælges på kredsens generalforsamling en bestyrelse med mindst 3 og højst 7 medlemmer og 2 suppleanter for disse. Kredsformanden vælges særskilt og skal bestride den øverste administrative topchefstilling (niveau 1). Øvrige medlemmer og suppleanter vælges under et.

Kredsformanden er født medlem af hovedbestyrelsen. Hvis kredsformanden vælges som næstformand for hovedbestyrelsen, vil kredsen kunne vælge yderligere et medlem til hovedbestyrelsen.

De kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen, mens de kandidater, der derefter opnår højst stemmetal, er 1. og 2. suppleant efter de opnåede stemmetal. Hvis to eller flere kandidater opnår samme antal stemmer, foretages om fornødent lodtrækning. Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand og kasserer.

Stk. 5. På kredsgeneralforsamlingen vælges endvidere 2 revisorer til at revidere kredsens regnskab, som skal godkendes af kredsgeneralforsamlingen.

Stk. 6. Alle valg gælder for 2 år.

Stk. 7. Afstemninger ved kredsmøder og kredsgeneralforsamlinger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten beslutter skriftlig afstemning, eller mindst 9 medlemmer stiller krav herom. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8. Kredsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 12.

Det påhviler kredsbestyrelsen at afholde mindst 2 kredsmøder om året.

Stk. 2. Kredsmøde skal endvidere holdes, når mindst 1/3 af kredsens stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav
herom med angivelse af mødeprogram.

Stk. 3. Indkaldelse til møderne med angivelse af program udsendes til kredsens medlemmer senest 14 dage før
mødedagen.

Stk. 4. Det står kredsene frit for at arbejde sammen om arrangementer.

 

§ 13.

Foreningens hovedbestyrelse består af 12 medlemmer: Den på generalforsamlingen valgte formand samt den ligeledes på generalforsamlingen valgte næstformand, de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt de 5 kredsformænd, som er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan efter anmodning fritage et hovedbestyrelsesmedlem for hvervet som sådant for den
resterende del af valgperioden. Når et medlem er endeligt udtrådt af hovedbestyrelsen, indkalder denne den pågældende
suppleant for den resterende del af valgperioden.

 

§ 14.

Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og kan på foreningens vegne rette henvendelse til og besvare spørgsmål fra offentlige og private institutioner mv.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen sikrer i videst muligt omfang, at flest mulige af foreningens særskilt sagkyndige og interesserede medlemmer inddrages i løsningen af konkrete opgaver.

Stk. 3. Formanden indkalder til møder. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen har ansvaret for udfærdigelsen af regnskab og for fremsendelse af regnskabet til revisionen.

Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner af formanden og næstformanden i fællesskab.

 

§ 15.

Alle spørgsmål i øvrigt vedrørende foreningen og dens anliggender afgøres af generalforsamlingen.

Stk. 2. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte
medlemmer stemmer derfor.

Stk. 3. Foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds
mellemrum, og kun når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor.
Stk. 4. I forbindelse med foreningens opløsning tages bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

 

§ 16.

Nærværende vedtægter er gældende fra den 3. maj 2019.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 3. maj 2019 i Helsingør

 

Download

Hent vedtægterne som pdf