Et værdifuldt bidrag til endnu bedre ledelse i den offentlige sektor

Kommunaldirektørforeningen hilser Ledelseskommissionens rapport velkommen og er generelt enige i de værdier og forslag, som er resultat af arbejdet. Vi finder det imidlertid afgørende, at man i arbejdet med at konkretisere Kommissionens anbefalinger fastholder fokus på ledelse som det helt centrale element og kobler dette med relevante styringsværktøjer i situationen. Man må ikke forfalde til nye rapporteringskrav og detailstyring, hvilket underminerer den lokale mulighed for at bedrive god ledelse.

I Kommunaldirektørforeningen mener vi, at god ledelse skaber værdi. Og vi skaber værdi ved at få den samlede ”ledelseskæde” til at fungere og ved at omsætte strategi til synlige resultater, der indfrier de politiske mål. Styringssystemerne skal give mening, så vores dygtige mellemledere også har banen til at udøve god ledelse. Den kommunale ledelseskæde udøves med tillid, dialog og få, men synlige mål.

Vi finder, at der i særlig grad er grund til at hæfte sig ved kommissionens meldinger om:

• At der vedvarende bliver leveret rigtig god og dygtig ledelse i den offentlig sektor under særligt komplekse vilkår
• Forskellene i rammevilkår for offentlig og privat ledelse
• At ledelse er et helt afgørende og effektfuldt virkemiddel i fornyelsen af en sammen-hængende offentlig sektor

Kommunaldirektørforeningen sendte i september 2017 en række anbefalinger til kommissionens arbejde.

Det er glædeligt, at vores anbefalinger genfindes flere steder i kommissionens arbejde. Vi håber imidlertid, at den politiske ledelse i Danmark både nationalt og lokalt vil tage anbefalingerne til sig og i et samarbejde med den administrative ledelse arbejde for, at kommissionens anbefalinger omsættes til en positiv udvikling af den gode ledelsespraksis i kommunerne.

Kommunaldirektørforeningen finder det afgørende at holde fokus på ledelse, frem for de seneste års tendens til øgede rapporteringskrav, detailstyring og nye regler. Det begrænser de lo-kale lederes råderum. Drivkraften må og skal være kompetente ledere og medarbejderes passion for at levere gode løsninger sammen med borgere, virksomheder mv.

Kommunaldirektørforeningen ser endvidere en risiko for, at kommissionens anbefalinger om helhedsansvar og rolledeling forsvinder i omsætningen af anbefalingerne til ”one-liners”. Et øget forvaltningsfokus på at ”lede nedad” skal ledsages af et fokus på helhedsperspektivet for både den enkelte borger og fællesskabet.

Kommunaldirektørforeningen spiller gerne en aktiv rolle i den videre udvikling af ledelse i en samlet offentlig sektor. Vi bidrager gerne til at facilitere det arbejde der forestår med:
• At videreudvikle en i forvejen dygtig offentlig ledelse
• At finde veje i processen med at udvikle den enkeltes personlige lederskab og ledelses-grundlag
• At udarbejde metoder til at arbejde endnu bedre med datainformeret ledelse
• At få skabt en forandring i retning af en endnu stærkere driftsledelse uden at vi mister helhedsperspektivet
• At få taget fat på drøftelsen af rummet mellem politisk ledelse, administrativ ledelse og institutionsledelse og hensigtsmæssig håndtering af rollerne.

På Kommunaldirektørforeningens vegne

Henrik Kolind
Formand for Kommunaldirektørforeningen