Mere folkestyre

Det fjerde punkt i oplægget handler om mere folkestyre. KOMDIR mener, at nærdemokratiet skal styrkes, så borgerne får overblik over og indblik i de væsentligste beslutningsprocesser.

Kommunalbestyrelsen er det eneste organ i lokalsamfundet, der har den folkevalgte magts legitimitet og samtidigt kan varetage et helhedshensyn på tværs af særinteresser.

Derfor er det vigtigt at have et stærkt kommunalt repræsentativt nærdemokrati, der nyder en bred opbakning.

Men når debatten raser, er tendensen ofte, at kommunalbestyrelsen betragtes som en særinteresse på lige fod med andre aktører. Nærdemokratiet skal styrkes ved at finde nye samarbejder mellem det repræsentative demokrati og lokalsamfundets mange netværk og aktører.

En vej er at skelne mellem formerne for inddragelse: Politikudvikling eller design af opgaveløsning? Rollerne vil være forskellige for politikere, professioner og borgere.

Vores folkevalgte skal som de fremmeste have et overblik over kommunens udfordringer, muligheder, udvikling og status quo. Det er den eneste demokratiske platform til at se på tværs og skabe synenergi mellem kommunens forskellige indsatser.Som topchefer har vi et særligt ansvar, jævnfør kodeks for god offentlig topledelse: ”Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier”.

Som forvaltning skal vi understøtte en arbejdsform og et beslutningsgrundlag, som giver kommunalpolitikerne de optimale muligheder for at udøve deres lederrolle.

Politisk retning og få resultatmål pr. politikområde vil både tydeliggøre den politiske prioritering, og "om varen leveres". En anden metode er at udfordre selve den politiske organisering, som eksempelvis § 17 stk. 4 udvalg lægger op til.